PAEKIVITOODETE TEHASE OÜ       
    ÜLDTEENUSE OSUTAMISE
          TÜÜPTINGIMUSED
 1. Üldteenuse elektrienergia müük
  • Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Paekivitoodete Tehase OÜ (edaspidi Võrguettevõtja, Müüja või Pool) poolt üldteenuse korras elektrienergia müüki Võrguettevõtja elektrivõrguga ühendatud väiketarbijatele (edaspidi Ostja või Pool).
  • Väiketarbija on selline äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.
  • Üldteenuse korras saab elektrienergiat osta Ostja, kelle tarbimiskoha mõõtepunkti suhtes on kehtiv võrguleping, kuid kes pole sõlminud elektrilepingut elektrienergia ostuks ühegi elektrimüüjaga.
  • Üldteenuse korras elektrienergia müük algab Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast kuupäevast ning lõppeb Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu alusel elektrienergia tarne alguse kuupäevale eelneval päeval.
 1. Üldteenuse elektrienergia hind
  • Müüja müüb ja Ostja ostab üldteenuse elektrienergiat elektrituruseaduses sätestatud põhimõtte kohaselt kehtestatud Elektrienergia hind on kilovatt-tunni põhine (€senti/kWh), hinnale lisandub käibemaks.
  • Müüja müüb elektrienergiat kilovatt-tundides ühetariifse Kui Võrguettevõtja mõõdab Ostja mõõtepunktis tarbimist kahetariifse arvestiga ja Ostja tasub võrguteenuse eest ajatariifiga, siis üldteenuse hinna arvestamisel võetakse arvesse mõlemal ajaperioodil tarbitud elektrienergia kogused.
  • Müüja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna Müüja lisab üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku ärikasumi.
  • Müüja avaldab oma veebilehel kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga, sh eristatakse Müüja kulud ja kasumimarginaal, järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks.
 1. Üldteenuse elektrienergia koguste arvestus ja arvete esitamine
  • Müüja arvestab üldteenuse tasu Võrguettevõtja poolt mõõdetud elektrienergia tarbimiskoguste
  • Arveldusperiood, mis on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia eest esitab Müüja Ostjale arve, on Müüja esitab Ostjale arve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu 15. kuupäeval.
 1. Tasu maksmine
  • Ostja maksab Müüjale elektrienergia tarbimise ja muud Tüüptingimustest tulenevad tasud arvetel märgitud maksetähtajaks.
  • Tasu loetakse makstuks päeval, kui see laekub Müüja
  • Laekunud summast loetakse esmalt käetuks tehtud kulutused, viivised, intressid ja seejärel põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
  • Kui Ostja ei nõustu Müüja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest Müüjat vastavalt tüüptingimuste punktis 1. sätestatud korrale kõhe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab Ostja arve osaliselt. Müüja kontrollib ostja avaldust ja teatab Ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul teate kättesaamisest arvates. Müüja võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui Ostja avaldus ei olnud põhjendatud, maksab Ostja tasu koos viivisega.
5.    Vastutus kohustuste rikkumise eest
 • Pooled vastutavad Tüüptingimuses sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad käsutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda
 • Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui ta rikkus seda vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta üldteenuse käsutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 • Pool hüvitab teisele Poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
 • Müüja ei vastuta elektrienergia kvaliteedi ja elektrikatkestuste eest nii Ostja kui ka Võrguettevõtja elektripaigaldises, mille tagajärjel on häiritud või kätkeb Ostja elektrienergiaga
 • Kui Ostja ei maksa arvet maksetähtpäevaks, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata põhivõlgnevuselt 0,1% päevas. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõppeb tasude laekumise päeval (kaasaarvatud).
 • Kui Ostja on jätnud Müüjale tasumata üldteenuse korras müüdud elektrienergia tasu, teavitab Müüja sellest Võrguettevõtjat, kellel on õigus katkestada Ostja tarbimiskoha võrguühendus seadusega sätestatud korras. Kui võrguühendus on katkestatud, siis Müüja Ostjale üldteenust ei
 • Ostja kannab kogu vastutust punktis 3. sätestatud kohustuste täitmata jätmisest ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
 • Kui Ostja on jätnud kohustuse täitmata, on Müüjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
6.  Tüüptingimuste muutmine
 • Müüjal on õigus seaduses sätestatud korras tüüptingimusi muuta või kehtestada uued tüüptingimused.
 • Tüüptingimuste muutmise või uute tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab Müüja vastava teate oma veebilehel, samuti avaldab Müüja oma veebilehel Tüüptingimuste uue
 • Müüja teavitab Ostjat koos talle esitatava arvega vähemalt 30 päeva enne kavandatava tüüptingimuste muudatuse jõustumist.
7.     Teavitused
 • Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis üldteenuse osutamiseks teisele poolele teatatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui Müüja on selle
 • Oma kontaktandmete muutumisest teatab Müüja Ostjale
 • Oma kontaktandmete muutumisest teavitab Ostja Müüjat viivitamatult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või helistades Müüja poolt tema veebilehel avaldatud vastavale telefonile.
 • Müüja tagab füüsilisest isikust Ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tüüptingimustes sätestatud korras ja vastavuses õigusaktidega.
8.   Üldteenuse osutamise lõppemine
 • Üldteenuse osutamine lõppeb:
  • kui algab elektrienergia tarne Ostjale mõne elektrimüüjaga sõlmitud elektrilepingu kohaselt;
  • juriidilisest isikust Ostja lõppemisel;
  • võrgulepingu kehtivuse lõppemisel;
  • võrguühenduse
9.  Erimeelsuste lahendamine
 • Üldteenuse osutamisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
 • Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.
 •  

Tüüptingimused

LIMESTONE FACTORIES OF ESTONIA OÜ VÕRGULEPINGU TÜÜPTINGIMUSED
MADALPINGEL 0,4kV ja KESKPINGEL 6kV.

 1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Limestone Factories of Estonia OÜ registrikood: 10022037, aadress: Peterburi tee 34/1, Tallinn 11415 Harju maakond, e-post: paekivi@limestone.ee (edaspidi: võrguettevõtja või pool) võrgulepingu tüüptingimused madalpingel ja keskpingel (edaspidi tüüptingimused) reguleerivad võrguettevõtja poolt võrguteenuste osutamist lepingupoolele (edaspidi: ostja või pool) madalpingel liitumispunktiga alajaamas ja liinil ning keskpingel.

1.2. Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate võrgulepingute ja tüüptingimuste (edaspidi ühiselt ka võrguleping) kehtima hakkamise ajal jõus olevate võrgulepingute kohta.

Tüüptingimused on võrguteenuste osutamise lepingu lahutamatu osa.

1.3. Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on võrgulepingu lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on võrgulepingule otseselt lisatud.

1.4. Võrgulepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus tutvuda elektrienergia võrguteenuste osutamise lepingu sisuga.

 1. Mõisted

2.1. Võrgulepingus (sh tüüptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse mõisteid elektrituru seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui võrgu lepingust ei tulene teisiti.

2.1.1. edastamistasu põhihind (mõõtühik senti/kWh);

2.1.2. edastamistasu päevahind – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik – senti/kWh);

2.1.3. edastamistasu ööhind – elektrienergia edastamise tasu esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik – senti/kWh);

2.1.4. katkestus – võrgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise ühenduse katkestamine. Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;

2.1.5. keskpinge – pinged üle 1 kV kuni 35 kV;

2.1.6. madalpinge – pinge kuni 1000 V;

2.1.7. mõõteseade – elektrienergia arvesti ning selle juurde kuuluvad mõõtetrafod ja tariifilülitusseadmed;

2.1.8. nimipinge – 1×220 V, 3×230/400 V, 6 kV.

2.1.9. nõuetekohane mõõtesüsteem – võrguettevõtja poolt paigaldatud mõõtesüsteem, mis vastab õigusaktidele, tehnilistele normidele ja võrguettevõtja poolt kehtestatud ning avalikustatud täiendavate dokumentide nõuetele ning mõõteseadet ei ole rikutud või selle näitu moonutatud ega mõõteseadme toimimist ei ole mõjutatud muul viisil, sealhulgas on mõõteseadmel rikkumata ja kõrvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja võrguettevõtja plommid, kaasaarvatud mõõtmata voolu ahela plommid. Vähemalt ühe eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et mõõtesüsteem ei ole nõuetele vastav;
2.1.10. tarbimiskoht – turuosalise elektripaigaldise liitumispunkt või kogum liitumispunkte, mis on turuosalise elektripaigaldise kaudu omavahel elektriliselt ühendatud;

2.1.11. võrgutasud – edastamistasu ja võrguühenduse kasutamise tasu;

2.1.12. võrguteenus – võrguettevõtja osutab oma teeninduspiirkonnas tarbijale, energiakogukonnale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale järgmisi võrguteenuseid:
  1) asjakohase taotluse alusel ühendab liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase elektripaigaldise;
  2) asjakohase taotluse alusel muudab tarbimis- või tootmistingimusi;
  3) võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis;
  4) edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist;
  5) tagab õigusakti nõuete kohase mõõteseadme paigaldamise tema võrgus edastatud elektrienergia koguste kindlaksmääramiseks;
  6) tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise;
  7) osutab käesoleva lõike punktides 1–6 nimetatud võrguteenustega otseselt seotud lisateenuseid;

2.1.13. võrguühenduse kasutusvõimsus – tunni keskmine aktiivvõimsus (mõõtühik – kW (kilovatt));

2.1.14. võrguühenduse läbilaskevõime – võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale või ostjale lubatud võrguühenduse maksimaalne võimsus.

 1. Võrguteenuste osutamine ja kvaliteedinõuded

3.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse mõõtmise või määramise.

3.2. Liitumispunkti asukoht määratakse elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja 26§ kohaselt.

3.3. Võrguühenduse läbilaskevõime lepitakse kokku liitumislepingus ja seda ei saa võrguettevõtja ühepoolselt muuta.

3.4. Võrguettevõtja tagab, et ühekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei ületa võrgulepingus või õigusaktides sätestatud aega.

3.5. Punktis 3.4. kehtestatud nõuded ei kehti punktides 11.4. ja 11.5. sätestatud rikkumise vabandatavuse sh vääramatu jõu korral.

3.6. Punktis 3.4. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad ostja taotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel või ühel punktides 11.4 ja/või 11.5. loetletud põhjustest või poolte kokkuleppel.

3.7. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus ja lõpeb kui ostja tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

3.8. Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral madalpingel või keskpingel vähendab võrguettevõtja ostja asjakohase kalendrikuu võrgutasu (https://www.riigiteataja.ee/akt/128092021010?leiaKehtiv).

 

3.9. Võrguettevõtja vähendab võrgutasusid punktis 3.8. sätestatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.
3.10. Võrguettevõtja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.

3.11. Võrguühenduse läbilaskevõimet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja ei või ületada võrguühenduse läbilaskevõimet.

 1. Nõuded elektripaigaldistele ja mõõtmistele

4.1. Pooled tagavad et nende elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.

4.2. Võrguettevõtja paigaldab vastavalt tema poolt nõutud tingimustele väljaehitatud mõõtepunktidesse mõõteseadmed võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramiseks.

4.3. Võrguettevõtja tagab temale kuuluva mõõtesüsteemi nõuetekohasuse ning korraldab vastavalt ettenähtud sagedusele selle perioodilise teenindamise (sealhulgas kontrolli, vahetuse või taatluse). Ostja kirjalikul nõudmisel korraldab võrguettevõtja mõõtesüsteemi kontrolli. Kui kontrollimisel või taatlemisel selgub, et mõõteseade osutus nõuetele mittevastavaks, kannab kontrolli ja taatlemise kulud võrguettevõtja. Kui mõõteseade osutub nõutele vastavaks, kannab mõõteseadme kontrolli ja taatlemise kulud ostja. Kui mõõteseadme viga on suurem, kui lubatud, on pooltel õigus nõuda võrguteenuse ja elektrienergia koguste ümberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses.

4.4. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste isikute elektriseadmete kasutamist ja/või mille kasutamine ei ole lubatud.

4.5. Ostja ei või võrguettevõtja nõusolekuta teha lülitustoiminguid võrguettevõtja elektripaigaldises.

4.6. Kui ostja soovib oma elektriseadmeid kaitsta äikesega kaasneda võivate liigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpingekaitsme.

 1. Elektripaigaldiste käit madalpingel

5.1. Pooled tagavad oma elektripaigaldiste käidu ja ümberehituse ulatuses, mis tagab nende vastavuse õigusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis võimaldab pooltel täita nõuetekohaselt võrgulepingut.

5.2. Pooled hoiavad ja kasutavad oma elektripaigaldisi nii, et need ei tekitaks elektrisüsteemi häireid ega halvendaks elektrienergia jaotamist.

5.3. Ostja täidab lepinguga kokkulepitud elektrisüsteemi avariiolukordade selgitamist ja likvideerimist käsitlevaid juhendeid.

 1. Releekaitse ja automaatika madalpingel

6.1. Pooled hoiavad nende omandis või valduses olevad võrgu releekaitse ja automaatikaseadmed ja sündmuste salvestid töökorras.

6.2. Ostja elektripaigaldise releekaitse ja automaatika peab vastama võrguettevõtja poolt etteantud tingimustele.

6.3. Ostja elektripaigaldisega ühendatud elektrienergia reservtoiteseadmed peavad olema varustatud nõuetekohase eraldusautomaatikaga.

 1. Lülitustoimingud ja võrguühenduse katkestamine

7.1. Võrguettevõtja teavitab katkestamisest või lülitustoimingutest ostjat õigusaktides ja/või tüüptingimustes ettenähtud juhtudel ja korras ning ostja võtab tarvitusele abinõud temale katkestusega või lülitustoiminguga tekkida võiva kahju ärahoidmiseks.

7.2. Võrguettevõtjal on õigus teha ostja tarbimiskoh(t)a (-de)le katkestus(-ed) ehitus- ja remonditööde tegemiseks, seaduses sätestatud juhtudel, ostja taotlusel või võrgulepingu olulisel rikkumisel ostjat sellest eelnevalt teavitades. (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023006#para90).

7.3. Oluliseks võrgulepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:

7.3.1. ei ole maksnud võrgulepinguga ettenähtud tasu;

7.3.2. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme või plomme;

7.3.3. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;

7.3.4. kasutab võrguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult;

7.3.5. ei taga võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata voolu ahelatele või ei luba muuta nende asukohta;

7.4. Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostja taastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kõigi kulutuste hüvitamist. Kui katkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse parast seda, kui ostja on hüvitanud võrguühenduse taastamisega sh lülitustoimingutega seotud kulutused või annab võrguettevõtja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste hüvitamise kohta.

7.5. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest.

7.6. Katkestust planeerides ühildavad pooled selle ajad, kui see on võimalik ja ei põhjusta pooltele ülemääraseid kulutusi.

 1. Edastatud elektrienergia koguse mõõtmine või määramine

8.1. Võrguettevõtja mõõdab edastatud elektrienergia koguse kaugloetava mõõteseadmega ja töötleb mõõteandmeid võrgulepingus sätestatud korras.

8.2. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maht ja maksumus määratakse õigusaktides sätestatud korras.

8.3. Võrguettevõtja teeb ostja valitud elektrimüüjale kättesaadavaks mõõteandmed tarbimise ja/või võrku andmise ning andmed tarbimiskoha kohta õigusaktis sätestatud korras.

 1. Osutatud võrguteenuste eest arvete esitamine

9.1. Võrguettevõtja esitab ostjale osutatud võrguteenuste kohta arve 1 kord kuus, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

9.2. Arve esitatakse ostjale elektrooniliselt.

9.3. Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet võrgulepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest võrguettevõtjat koheselt teavitama.

9.4. Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et eelmise kuu arvet pole saadud, arvestatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

 1. Võrgutasude maksmine

10.1. Ostja maksab võrguettevõtjale võrguteenuste eest ja muud võrgulepingust tulenevad tasud arvete alusel nendel märgitud maksetähtpäevadeks.

10.2. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja arvelduskontole või kassasse.

10.3. Kui ostja ei maksa arvet märgitud maksetahtpäevaks, juriidiline isik maksab võrguettevõtjale kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata summalt 0,1 % päevas ja füüsiline isik 0,066%. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpaevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab maksma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest esmalt viivis ja seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.

10.4. Kui ostjal tekib ettemaks, jätab võrguettevõtja selle järgmiste tasude katteks. Ostja nõudmisel teeb võrguettevõtja ostjale tagasikande kahe (2) tööpäeva jooksul.

10.5. Ostja maksab võrguettevõtja nõudmisel ettemaksu kui:

10.5.1. ostja pole maksnud võrgulepingust tulenevaid rahasummasid;

10.5.2. ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks taita lepingust tulenevaid kohustusi.

10.6. Punktis 10.5. nimetatud juhtudel ei või ettemaksu suurus ületada 2 kuu tasu, mis on määratud viimase 12 kuu tarbimise alusel.

10.7. Võrgutasude maksmine, kui ostja tarbimiskoha liitumispunkt on 0,38 kV:

10.7.1. ostja maksab võrguettevõtjale hinnakirja alusel võrguühenduse kasutamise tasu võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsme nimivoolu suuruse eest ja edastamistasu tarbimiskohale elektrienergia koguse edastamise eest;

10.7.2. kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab ostja võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi;

10.8. Elektrienergia müügi ja võrguteenuste tasu, kui liitumispunkt on keskpingel 6kV või alajaama 6 kV 0,38 kV osas

10.8.1. Selgitus tarbitava võimsuse tellimise juurde elektrienergia eest arveldamisel.

Kasutusvõimsuse tellimiseks (kW) ostja tellib võimsust 12 kalendrikuuks prognoosides seda kuude kaupa. Tellimus tehakse üks kord aastas.
10.8.2. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud kasutusvõimsus:

 • ei ületa 0,9 tellitud kogusest, siis tasub ostja 0,9 tellitud võimsusest;
  • jääb vahemikku 0,9-1,0 tellitud kogusest, siis tasub ostja mõõdetud tarbitud võimsus eest;
  • on suurem tellitust, siis tasub ostja kasutusvõimsuse ületatud koguse kahekordse tariifi alusel.

10.8.3. Ostja võib muuta kuuks tellitud kasutusvõimsuse kogust, teavitades sellest müüjat 40 päeva ette kuu alguseni.

10.8.4. Selgitus võrguteenuste tellimise juurde ja tasuarvestus, kui liitumispunkt on keskpingel 6kV. Ostja tellib võrguühenduse maksimaalse tarbitava võimsuse üheks kalendriaastaks vähemalt 40 päeva ette kalendriaasta alguseni. Ostja ei või vähendada esitatud tellimust tellitud perioodi jooksul.

10.8.5. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne võimsus võrdub tellitud võimsusele või on väiksem, siis tasub ostja sellel kuul võrguteenuse kasutamise eest tellitud mahus.

10.8.6. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne võimsus on suurem tellitud kogusest kuni 1,1 korda, siis tasub ostja sellel kuul mõõdetud koguse eest.

10.8.7. Kui kalendrikuu jooksul mõõdetud maksimaalne tarbimisvõimsus on suurem tellitud kogusest 1,1 kuni 1,5 korda, siis tasub ostja sellel kuul võrguühenduse kasutamise tellitud koguse eest ühekordselt ja ületatud koguse eest kahekordse kW tasu.

10.8.8. Kui kalendriaasta jooksul mõõdetud maksimaalne tarbimisvõimsus on suurem tellitud kogusest kuni 1,5 korda, siis tasub ostja sellel kuul võrguühenduse kasutamise tellitud koguse eest ühekordselt ja ületatud koguse eest kolmekordselt.

10.8.9. Võimsuse ületamise korral võrreldes tellituga, fikseeritud maksimaalne võimsus loetakse ostja poolt tellitud maksimaalseks tarbimis võimsuseks järgmisel kuul.

10.9. Reaktiivenergia tasude maksmine:

10.9.1. ostja maksab tarbitud ja/või võrku antud mõõdetud reaktiivenergia eest.

 1. Vastutus kohustuse rikkumise eest

11.1. Pooled vastutavad võrgulepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest.

11.2. Ostja vastutab tema omandis või valduses olevas ehitises või selle osas või piirdega piiratud alal asuva tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide säilimise ja rikkumatuse eest.

11.3. Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult tarbimiskoha mõõtmata voolu ahelas paiknevate kaitseseadmete, lülitite ja ühenduste ning mõõtesüsteemi ja nendel asuvate plommide kahjustustest, kaotsiminekust, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi, sealhulgas tariifilülitusseadme rikkest või selle näitude mõjutamisest või moonutamisest.

11.4. Pool ei vastuta oma võrgulepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.

11.5. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta võrgulepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sealhulgas:

11.5.1. loodusõnnetused;

11.5.2. elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike, tuul ja jäide;

11.5.3. tulekahju;

11.5.4. majandusblokaad elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikide vahel;

11.5.5. streik;

11.5.6. diversiooniakt;

11.5.7. eriolukorra väljakuulutamine;

11.5.8. süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;
11.5.9. elektri tarbimise piiramine vastavalt seadusele.

11.6. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

11.7. Pool võib võrgulepingu rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest, või võrgulepingust s.h tüüptingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest, tüüptingimustest või võrgulepingust ei tulene, millist õiguskaitsevahendit kasutatakse ja kui kahju ei ole tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või seadusest tulenevalt ei ole vastutuse piiramist keelatud.

11.8. Kui mõõtesüsteemi või selle osa rikke, rikkumise või kadumise põhjustas ostja, hüvitab ta võrguettevõtjale selle parandus-, vahetus-, asendus- või ümberehituskulud.

11.9. Pool hüvitab teisele poolele võrgulepinguga sätestatud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ära hoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Otseseks varaliseks kahjuks on ka kohustuse rikkumise tõttu võrgu või selle osa sh mõõtesüsteemide kahjustuste kõrvaldamisega ja/või ümberehitamisega seotud kulud.

 1. Teavitamine

12.1. Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest katkestustest kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis võrgulepingus fikseeritud kontaktandmetele tuginedes.

12.2. Riketest tingitud katkestustega seotud teavet valjastab infotelefon 6 213 080, 53881466.

12.3. Ostja teatab võrguettevõtjale katkestusest elektririkete telefonil 6 213 080, 53881466.

12.4. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtja ostjat eelnevalt veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.

12.5. Võrgulepinguga sätestatud kontaktandmete ja käidukorraldaja andmete muutumisest teavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul.

12.6. Ostja on kohustatud esitama võrguettevõtjale viimase nõudmisel teavet, mida on vaja jaotusvõrgu töörežiimide planeerimiseks.

12.7. Kompenseerimisseadme kasutamise korral teatab ostja võrguettevõtjale selle tüübi, võimsuse ja automaatjuhtimise olemasolu.

 1. Võrgulepingu muutmine

13.1. Võrgulepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel võrgulepingus või tüüptingimustes või seaduses ettenähtud alustel.

13.2. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.

13.3. Võrguettevõtja teavitab ostjat hinnakirjade ja tüüptingimuste muutmisest vähemalt ühes üleriigilises päevalehes. Ostjal on muudatustega mittenõustumise korral õigus võrguleping üles öelda.

 1. Võrgulepingu kehtivus

14.1. Võrguleping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt või poolte vahel kokku lepitud ajal või kui tarbimiskohas on võrgulepingu sõlmimise ajal võrguühendus katkestatud, siis võrguühenduse taastamisest.

14.2. Võrguleping lõpeb:

14.2.1. tähtajalise võrgulepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne võrgulepingu kehtivusaja lõppu võrgulepingu lõppemisest;

14.2.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;

14.2.3. võrgulepingu ülesütlemisel võrgulepingus nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel või ELTS §91 sätestatud alustel. (https://www.riigiteataja.ee/akt/102052024004)

14.2.4. äritarbija lõppemisel.

14.3. Kodutarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Äritarbijast ostjal on õigus võrguleping igal ajal üles öelda, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette, kui võrgulepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Ostja ei või võrgulepingut üles öelda, sealhulgas ei või ta nõuda võrguühenduse katkestamist, kui ostja võrguühenduse suhtes on kolmanda isikuga sõlmitud kehtiv elektrileping ning see isik ei ole võrguettevõtjaga võrgulepingut sõlminud.

14.4. Ostja teatab võrgulepingu lõppemisel võrguettevõtjale arvesti lõppnäidud, võimaldab võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise, samuti maksab arvel näidatud tähtpaevaks kõik võrgulepingust tulenevad tasud.

 1. Erimeelsuste lahendamine

15.1. Võrgulepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

15.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

15.3. Kui võrgulepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.

 1. Isikuandmete töötlemine

16.1 Võrguettevõtja tagab füüsilisest isikust ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tüüptingimustes sätestatud korras, vastavuses õigusaktidega.

16.2 Füüsilisest isikust ostja isikuandmete vastutav töötleja on Limestone factories of Estonia OÜ. Võrguettevõtja volitatud töötlejate nimed ja nende kontaktandmed on kättesaadavad võrguettevõtja veebilehel.

16.3 Ostja isikuandmeid, sh isikukoodi, võlasummat, võla algus- ja lõpp kuupäeva ning muid andmeid, mis on vajalikud võlgnevuse töötlemiseks, võib võrgulepingu rikkumise korral avaldada maksehäireregistris.