Liitumistingimused

Elektrivõrgu liitumistasu ning tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika Limestone Factories of Estonia OÜ teeninduspiirkonnas.

Elektrituruseaduse (edaspidi ElTS) § 71 lg 1 p 1 järgi võtab võrguteenust osutavettevõtja tasu võrguga ühendamise eest (liitumistasu). ElTS § 71 lg 1 p 2 kohaselt võtab võrguettevõtja tasu ka tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise eest (tingimuste muutmise tasu).ElTS § 73 lg 1 järgi kooskõlastatakse elektrivõrgu liitumistasu ning tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika Konkurentsiametiga (edaspidi KA).

1. Mõisted

1.1 Regulatsiooni periood – periood, mille jooksul ettevõtja rakendab liitumis- ja tingimuste muutmise tasusid. Regulatsiooni periood on 12 kuud ja see ei pea kattuma kalendriaasta ega ettevõtte majandusaastaga.

1.2 Liitumistasu – tarbijate poolt elektrivõrguga liitumise eest makstav tasu.

1.3 Tarbimistingimuste muutmine – pingesüsteemi, tarbimis- või tootmisvõimsuse ja lubatud toitekatkestuste aegade muutmine.

1.4 Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse ex-ante reguleeritavate võrgutasude kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka.

2. ElTS § 66 lg 1 alusel arendab võrguettevõtja võrku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab võimaluse järjepidevalt osutada õigusakti ja tegevusloatingimuste kohast võrguteenust võrguga ühendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele, arvestades nende põhjendatudvajadusi ning ühendada võrguga oma teeninduspiirkonnas asuva turuosalisenõuetekohane elektripaigaldis.

3. Võrgueeskirja (edaspidi VE) § 38 alusel lähtutakse liitumistasu arvutades ühendamiseks tehtud põhjendatud kulutustest. Liitumistasu hulka arvatakse uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks või olemasolevate tarbimistingimuste muutmiseks vajalike uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevateel elektripaigaldiste ümberehitamise kulud.

4. Arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud on investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ülesehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel, samuti investeeringud varustuskindlustuse tõstmiseks ja säilitamiseks. Arenduskohustuse raames teostatavaid investeeringuid ei lülitata liitumis- ega tingimuste muutmise tasudesse.

5. Tasude arvutamisel arvestab võrguettevõtja perspektiivsete tarbijate liitumise ning juba liitunud tarbijate tarbimisvõimuse suurendamisega, võttes sealjuures arvesse piirkonna arengukavasid ning planeeringud. Tasude arvutamisel lähtutakse turuosaliste võrdse kohtlemise printsiibist ning arvutatakse kõikidele

sarnastes tingimustes olevatele tarbijatele tasud ühtsest printsiibist lähtuvalt.

6. Uue liitumise väljaehitamisel lähtub võrguettevõtja optimaalseimast võrgukonfiguratsioonist, heast inseneritavast, efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks.

7. Uue tarbija liitumine toimub hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul ning juba liitunud tarbija tarbimis- või tootmistingimuste muutmine toimub hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul, alates liitumis- või tingimuste muutmise lepingu sõlmimisest ja lepingujärgse ettemaksu tasumisest.

8. Liitumistasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele lähtudes seejuuresiga konkreetse liitumisega seotud põhjendatud kuludest.

9. Müüjal on Liitumislepinguga õigus nõuda Liitumistasu ettemaksu kuni Müüja poolt prognoositava liitumistasu ulatuses, üldreeglina rakendatakse järgmisi maksetingimusi:

9.1 Klient tasub 50% liitumistasust ettemaksuna enne Müüja poolt lepingu täitmisele s.h. projekteerimistööde asumist.

9.2 Klient tasub ülejäänud 50% enne liitumispunkti pingestamist.

10. Liitumistasude ja –tingimuste muutmise tasude raames teostatavate investeeringute hulka arvestatakse liitumiskulud sellel pingetasemel, millisel liitumist soovitakse ja uue alajaama ehitamiseks tehtavad kulud.

11. Tingimuste muutmise tasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele tarbimis- või tootmistingimuste muutmisele lähtudes seejuures iga konkreetse tingimuste muutmisega seotud põhjendatud kuludest.

12. Kui tegelik liitumistasu maksumus kujunes väiksemaks kui liituja (tarbija) poolt tasutud, siis võrguettevõtja maksab tarbijale tagasi makstud ja tegeliku liitumistasu maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasu, tasub liituja täiendavalt tegeliku liitumistasu maksumuse vahe.

13. Tarbimis- ja tootmisvõimsuse vähendamisel tasu ei võeta. Samuti ei võeta tasu kui tarbija on vahepeal tarbimis- või tootmisvõimsust vähendanud, kuid soovib taastada endise võimsuse.